Condities

Menu Kruisbessen Proeftuin Website

Afhaling kunnen gebeuren na afspraak of tijdens onze reguliere openingstijden. Bestelde planten worden klaargemaakt voor afhaling de week nadat de order werd ingestuurd, maar in veel gevallen nog dezelfde week dat we de bestelling hebben ontvangen. Voor specifieke afhalingen buiten onze reguliere winteropeningsuren neemt u best contact op.

Bestellingen worden uitgevoerd in volgorde van binnenkomen en volgens beschikbaarheid van planten. Wanneer planten uitgeput zijn, of door slechte oogst niet beschikbaar zijn, zal het order gereduceerd worden tot de beschikbare planten. Indien voorhanden kunnen vervangende planten worden voorzien.

Eens een order overgemaakt zal deze in de loop van het seizoen worden uitgevoerd voor zover de voorraden dit toelaten. Zoals wettelijk voorzien kunnen bestellingen binnen de 14 dagen worden geannuleerd. Eens de pro-forma werd betaald wordt het order gezien als akkoord en met acceptatie van onze algemne condities. Bij annaluaties nadat de betaling werd uitgevoerd zal een vergoeding voor de administratiekosten en verpakken van de planten verschuldigd zijn (9,80€) en zolang de bestelling nog niet is verzonden.

Verzending: Goederen behoren aan de klant toe vanaf het moment van ophaling of afgifte ten huize van de tranporteur en worden verstuurd op risico van de klant. CGMG bvba kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies dat optreedt tijdens het transport.
CGMG bvba besteeds de nodige zorg aan om de planten in goede conditie te laten vertrekken. (de planten worden in kartonnen dozen verpakt zodanog dat schade aan de planten tijdens het transport te voorkome aan de planten onwaarschijnlijk is , bijvoorbeeld door aanbrengen van schokabosorberend materiaal) De ontvanger dienst bij ontvangst onmiddellijk de zending te controleren. Eventuele opmerkingen betreffende vastgestelde verschillen moeten binnen de 48 uur na levering CGMG bvba bereiken (e-mail, brief). Na ontvangst moeten de planten onmiddellijk worden uitgepakt en op een correcte manier geplant of op gelijkaardige manier worden behandeld om de hergroei kansen niet te hypothekeren.
CGMG bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet hergroeien van de planten zelfs als aan de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan.

Verzendkosten worden apart berekend en als aparte post op de factuur vermeld.

Er worden geen planten naar de USA verzonden tenzij een "import permit" kan worden voorgelegd.

Kosten voor het aanvragen van een fytosanitair certificaat, inclusief administratiekosten, komen volledig ten laste van de klant.

Goederen blijven eigendom van CGMG bvba tot er voor betaald werd, bij voorafbetaling tot ze worden opgehaald door de verzendmaatschappij of afgeleverd bij de transportfirma.

Verzending gebeurt vanaf medio november tot maart van het aansluitende jaar. Planten worden verstuurd wanneer de condities voor het planten optimaal worden geacht zodat de planten in de beste omstandigheden door de ontvanger kunnen worden uitgeplant. Buiten deze periode en op specifiek verzoek van de klant kunnen eventueel ook planten worden verzonden. Dit onder de voleldige verantwoordelijkheid van de klant eens de planten werden aangeleverd of opgehaald door de transporteur.

Betaling dient altijd vooraf te gebeuren viir verzending van de planten. Een pro-forma factuur wordt u hiervoor bezorgd. Planten die worden afgehaald kunnen ter plekke worden betaald (cash of met bankkaart)

Er kan hiervan enkel worden afgeweken na voorafgaand akkoord. In die gevallen zal bij nalatigheid of laattijdige betaling het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd worden met € 12.5 voor elke herinnering die moet worden toegestuurd. Tevens zal bij laattijdige betaling een vergoeding dienen te worden betaald overeenkomstig de wettelijke tarieven (zie hiervoor wettelijke renetevoet - België en Europese regelegeving).

Garantie: wij spannen ons extra in om kwaliteitsvolle planten te leveren, die gekweekt worden volgens duurzame methodes met respect voor het milieu. We schenken ook bijzondere aandacht om steeds soort- of ras-echt materiaal te leveren. Mochten er toch redenen zijn om aan te nemen dat er een niet correcte levering is gebeurd dan zullen deze planten worden omgeruild, in de mate dat de fout kan worden aangetoond. Er zal in geen geval een schadevergoeding kunnen worden geëist, noch kan de prijs van het vervangende materiaal meer zijn dan de oorspronkelijke aankoopsom van de bedoelde planten.
Het toch optreden van ziektes op planten die als "ziekte-tolerant" verkocht worden, kan geen aanleiding zijn om een omruiling van planten of terugbetaling van de planten te vragen, daar dit een gevolg kan zijn van natuurlijk optredende biologische processen. Alle klachten, uitgezonderd eventuele opmerkingen rond rasechtheid, dienen steeds binnen de twee dagen na ontvangst/afhaling te worden gecommuniceerd naar CGMG bvba (Kruisbessen Proeftuin) om ontvankelijk te kunnen zijn. Indien de klacht gegrond is zal de waarde van de planten worden terugbetaald of gelijkwaardige planten beschikbaar gesteld worden. In geen geval kan een schadevergoeding worden bekomen die groter is dan de waarde van de goederen die het onderwerp van de klacht vormen.

Eigendomsrechten: bepaalde rassen zijn beschermd en mogen dan ook niet verder worden vermenigvuldigd zonder toelating van de houder van het eigendomsrecht.

Disputen: Eventuele disputen kunnen enkel door de door ons aanvaarde rechtbanken worden behandeld (Rechtbanken van Gent).

 

 

 

Aankoopcondities:
1. Een bestelling of aankoop van te leveren goederen of diensten is pas definitief na de ondertekening/bevestiging van de bestelbon door een daardoor bevoegde persoon van CGMG bvba. (hierna de koper genoemd).
2. Op al onze aankopen, bestellingen en daarmee verbonden activiteiten zijn uitsluitend de volgende algemene aankoopvoorwaarden van toepassing, tenzij wij expliciet en schriftelijk een afwijking hiervan toestaan. De koopwaar en levering daarvan moet overeenstemmen met de strikt te interpreteren specificaties en leveringstermijnen van de huidige bestelling. Door bevestiging of levering van onze bestelling gaat de verkoper akkoord met onze algemene aankoopvoorwaarden. Indien de leverancier onze bestelling bevestigt met afwijkende algemene voorwaarden, gelden toch onze algemene aankoopvoorwaarden, ook al hebben wij niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen deze afwijking. Onze algemene aankoopvoorwaarden gelden ook voor toekomstige aankopen en bestellingen, ook al verwijzen wij er niet uitdrukkelijk naar. 3. Alle prijzen zijn vast en gelden voor levering in gepaste verpakking bij CGMG bvba op het juiste leveringsadres en met een aan het product aangepast transport. Iedere prijsverhoging moet schriftelijk worden aanvaard door de koper. De nieuwe prijzen gelden slechts drie maanden nadat de koper daarvan in kennis werd gesteld.
4. De ondertekening door de koper van de zend- of leveringsnota van de verkoper geldt enkel voor ontvangst van het aantal pakken en impliceert geen akkoord met de inhoud, aantal en zichtbare gebreken waarvoor wij ten minste twaalf werkdagen de tijd hebben om opmerkingen te formuleren.
5. Het overeengekomen leveringstijdstip is voor de koper essentieel. Voortijdige leveringen kunnen geweigerd worden of op kosten en risico van de verkoper teruggestuurd worden of kan de betaling ervan opgeschort worden tot na het overeengekomen tijdstip. Indien laattijdige levering een probleem veroorzaakt naar de klant van de koper toe, dan behoudt de koper zich het recht om directe en indirecte kosten door te rekenen aan de verkoper mede eventuele bijkomende schade.
6. De facturen en brieven van de verkoper zijn slechts geldig als met vermelding van het bestelreferentie van de koper. Electronische facturen zijn geldig na onze uitdrukkelijke toestemming.
7. Deze facturen worden eisbaar 30 dagen einde maand + 5 dagen na ontvangst ervan bij de koper.
8. Elke levering van goederen en bijhorende verpakking moet voldoen aan de overeengekomen specificaties, vigerende wetgeving en reglementering (Belgische wetgeving, Europese wetgeving, plantenpaspoortregeleing). Tevens zijn algemeen geldende, zelfs ongeschreven, regels en normen inzake volksgezondheid, veiligheid, goed vakmanschap, ergonomie en milieu van toepassing.
" Voor machines gelden volgende voorwaarden:
" Voor diensten gelden volgadres van de koper volgende specifieke voorwaarden:
12. Indien één van de partijen bekend wordt met een gebrek in de geleverde goederen of diensten (inclusief de verpakking), dan dient deze de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Vervolgens zullen koper en verkoper in overleg alle gezien de omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen. Deze kunnen onder andere inhouden dat leveringen worden stopgezet, dat de voorraden van producten (al dan niet bij klanten van de koper) worden geblokkeerd en/of dat een recall zal plaatsvinden. Alleen de koper is gerechtigd te beslissen welke van deze maatregelen noodzakelijk zijn en hoe de uitvoering ervan zal doorgaan. De verkoper moet alle redelijke medewerking bij de uitvoering van deze maatregelen verlenen, en indien de aanleiding ertoe aan de verkoper te wijten is, de kosten ervan te dragen. De verkoper is verplicht alle informatie in verband met daadwerkelijk of eventueel te nemen maatregelen geheim te houden.
13. De gehele of gedeeltelijke overdracht door de verkoper van de bestelling aan derden is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de koper. Als de koper deze toestemming geeft, impliceert dit de toestemming van de verkoper dat de koper rechtstreeks met de onderaannemer of leverancier contact kan hebben en instructies kan geven.
14. Indien de koper aan de verkoper materialen zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, etc. ter beschikking stelt, blijven deze eigendom van de koper. De verkoper zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke hemzelf of derden toebehoren. De verkoper zal de goederen merken als eigendom van de koper.
15. De verkoper erkent bij uitvoering van de bestelling in het bezit te kunnen komen van vertrouwelijke informatie van de koper. Deze informatie blijft de exclusieve eigendom van de koper en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper niet openbaar worden gemaakt, aan een derde worden verstrekt of worden gebruikt voor een ander doel dan de uitvoering van de bestelling. De verkoper zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de koper geen informatie over haar relatie met de koper aan derden verschaffen. De verkoper is verantwoordelijk voor het opleggen van dezelfde geheimhoudingsplicht aan zijn werknemers of derden die bij de uitvoering van de bestelling betrokken zijn.
16. Elke inbreuk van de verkoper op zijn contractuele verplichtingen geeft het recht aan de koper, naar zijn keuze, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling en/of de tussenkomst van de rechtbank vereist is, en zonder dat de koper schadevergoeding verschuldigd is, en zonder dat de keuze van één optie de andere doet vervallen :
"op een onmiddellijke kosteloze vervanging van het door de verkoper geleverde goed of dienst door een nieuw voorwerp; "op vergoeding van alle schade die uit de fout van de verkoper voortvloeit, minstens gelijk aan 1 % van de aankoopsom per dag vertraging, of 25 % van de aankoopsom ingeval van ontbinding; dewelke de koper mag aftrekken van de bedragen die de koper aan de verkoper nog verschuldigd zouden zijn; "de levering te weigeren of aan de verkoper terug te sturen, waarvan kosten en risico zijn ten laste van de verkoper; "de overeenkomst te ontbinden met een aangetekende brief.
18. Elke betwisting met betrekking tot deze voorwaarden en de bestelling valt onder de bevoegdheid van de rechtsmachten van Gent. Enkel de koper kan van deze regel afwijken. De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden beheerst door het Belgisch recht. Het verdrag van Wenen is niet van toepassing.

 

Conditions générales :
Sur simple demande une traduction française de nos conditions générales d'achat sera envoyée gratuitement. Le fait que cette traduction ne figure pas sur le présent document ne peut être invoqué pour alléguer que lesdites conditions étaient non connues et non acceptées.

 

Conditions :
An English translation will be forwarded to our suppliers free upon request. The fact that this translation does not appear on this document cannot be invoked to pretend that these conditions were not known nor accepted.

 

Allgemeine Bedingungen :
Eine deutsche Ubersetzung unserer allgemeinen Ankauf-Bedingungen sollen auf einfache Anfrage kostenlos geschickt werden. Der Umstand dass diese Ubersetzung nicht auf diesen Dokument wiedergegeben ist, kann nicht geltend gemacht werden, um zu behaupten, diese Bedingungen seien unbekannt und nicht angenommen worden.