Disclaimer

Menu Kruisbessen Proeftuin Website


Disclaimer

De toegang tot de informatie op deze website is vrij, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden.


De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en de Kruisbessen ‘Proef’tuinj kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden te worden nagegaan. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke infomatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend (zie ook copyright)
De Kruisbessen ‘Proef’tuin kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechstreeks of onrechtsreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebuiker
De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en de Kruisbessen ‘Proef’tuin is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.
De Kruisbessen ‘Proef’tuin is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar medewerkers in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

Disclaimer e-mails
Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen.
Bescherming van persoonsgegevens.
De Kruisbessen ‘Proef’tuin hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd, bijvoorbeeld bij bestellingen van producten. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) die grotendeels de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens vervangt. De Kruisbessen ‘Proef’tuin geeft u daarbij de volgende garanties :
- Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on- line te realiseren.
- De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
- Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
- U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
- De Kruisbessen ‘Proef’tuin behoudt wel het recht om informatie betreffende de activiteiten van de Kruisbessen ‘Proef’tuin aan u te bezorgen (maximaal 4 maal per jaar). Hiertoe wordt enkel uw e-mail adres bewaard. Op eenvoudig verzoek wordt uw e-mail uit ons mail-distributie bestand verwijderd.


Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties, organisaties of bedrijven, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Kruisbessen 'Proef'tuin beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan.